EVCİLER KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ


Ali GÜL
Birlik Saymanı

Birliğimizin Kuruluşu
Evciler merkezde kurulmuştur. İlçe Kaymakamı, ilçeden seçilen 2 adet İl Genel Meclis Üyeleri ve Evciler ilçesine bağlı 7 köy muhtarlığı birliğin üyeleri ve kurucularıdır.
Birliğimiz 06.10.1994 yılında 6181 nolu Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş olup Nisan-1999 yılından itibaren filen süt toplama işi yapmaya başlamıştır. Bu süt toplama ve soğutma yıllar itibari ile 5 ton ile 28 ton arasında günlük kapasiteye ulaşılmış olup bunun yanında üreticilere yem satışı da yapılmıştır.

Çalışma Alanı
Çalışma alanı Evciler ilçesi merkez ve ilçeye bağlı köy sınırları içindeki yerleşim alanlarının tamamını kapsar.

Birliğimizin amacı;
Tarım ürünlerinin üretim ve pazarlaması hariç olmak üzere, Evciler ilçe sınırları içinde ve köylerinde;
a-Bayındırlık ve imar
b-Sağlık ve sosyal yardım
c-Çevre sağlığı ve korunması
d-Eğitim ve spor
e-Tarım, orman ve ağaçlandırma
f-Ticaret, sanayi ve ekonomi
g-Haberleşme ve ulaşım,
h-Altyapı, enerji, termal su
i-Kültür ve turizm
Hizmetlerinin yapılması, geliştirilmesi ve korunması için gerekli tedbirleri almak, bu alanlarla ilgili her türlü yapı ve tesisleri bizzat yapmak-yaptırmak, onarmak, görev alanına giren konularla ilgili taşınır ve taşınmaz mallar satın almak, ihtiyaç dışı taşınır ve taşınmaz malları satmak, birlik faaliyetleri için gerekli teknik ve idari personel istihdam etmek, İl Özel İdareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının köye yönelik hizmetlerine ilişkin yapım, bakım ve onarım işlerini aralarında yapacakları anlaşmaya göre gerçekleştirmekle yetkili ve görevli olup, köylere yönelik hizmetlerinin iş birliği, koordinasyon ve yardımlaşma içinde yapılmasını sağlayarak, hizmet yürütümünde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasını destekler.
Köylerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamak, bu amaçla üyelerine ve onlara hizmet sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarına ödenek yetersizliği, işin önem ve aciliyeti gibi nedenlerle yapılması gereken hizmetlerin aksamaması için her türlü malzeme alımında ve hizmet yardımında bulunabilir.

Birlik, üye köylere kanunlarla verilen görev ve hizmetlerin yerine getirilmesine yardımcı olur. Birlik üye köylerin kırsal kalkınmasını sağlamak amacıyla, ilçe ve köy halkının yararına olabilecek mahalli müşterek nitelikteki hizmetleri yürütür ve yine bu amaçla üye köyler arasında yardımlaşma ve iş birliğini teşvik eder.
Birliğin çalışma alanı içinde, tarım ürünlerinin üretim ve pazarlanması hariç olmak üzere, köylerde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesini sağlayacak her türlü tesisi kurar ve işletir. Köylerin veya köylülerin ürünlerini değerlendirmek amacıyla ticari amaçlı işletme veya şirket kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir.
Mahalli müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, taşınmaz alma, kamulaştırma, satma, kiralama, trampa etme, tahsis etme ve bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis etme gibi işlemlerde bulunabilir.
Hizmetlerin ifası için gerekli görülecek iş yeri ve meskenler inşa edebilir. kiralar veya satabilir; ayrıca hizmetle alakalı olarak makine, araç ve gereç satın alabilir, kiralayabilir, satabilir.
Ayrıca birlik, yukarıda belirtilen amaçları ile sınırlı olarak, yine amaçlarının gerektirdiği bütün yasal etkinliklerde bulunabilir.

Birliğimizin Gelirleri
1-Birlik Üyelerinin Kuruluş ve Faaliyetlerine Katılma payları
2-Birlik Meclisi tarifelerine göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler
3-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler
4-Taşınır taşınmaz malların kira satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler
5-Kira ve faiz gelirleri
6-Bağışlar
7-İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılacak pay
8-İşletme ve teşebbüs gelirleri
9-Diğer Gelirler

Birliğimizin Giderleri
1- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler
2- Birliğin personellerine ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş ücret huzur hakkı yolluk ve diğer giderler
3- Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler
4- Birliğin hizmet binalarının tesislerinin araç ve gereçlerinin temini yapımı bakımı ve onarımı için yapılacak giderler
5- Faiz borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ve sigorta giderleri
6- Dava takip ve icra giderleri
7- Avukatlık danışmanlık ve denetim ücretleri
8- Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri
9- Kanunlar ve tüzükle birliğe verilen görev ve hizmetleri karşılamak için yapılan harcamalar
10- Temsil tören ve ağırlama giderleri
11- İlçede yapılacak kültürel ve sportif faaliyetlerin giderleri
12- Diğer giderler

EVCİLER KAYMAKAMLIĞI
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

ENCÜMEN LİSTESİ


Fatih SAYAR
Kaymakam
Birlik Başkanı

Sezayi DAĞLI
İl Genel Meclisi Üyesi
Birlik Üyesi


Halis BAL
İl Genel Meclisi Üyesi
Birlik Üyesi

Ersin KILINÇ
Bostancı Köyü Muhtarı
Birlik Üyesi


Hüseyin ALP
Akyarma Köyü Muhtarı
Birlik Üyesi